Tallinna linna geomõõdistuste infosüsteemi kasutusjuhend

detsember 2007
OÜ Tarkvarastuudio

I Programmi eesmärk ja tööprotsess

1.1 Eesmärk

Tallinna linna geomõõdistuste infosüsteem (edaspidi GeoVeeb) on arendatud selleks, et edendada, ühtlustada ja kiirendada kahesuunalist andmevahetust Tallinna linnavalitsuse, maamõõdu ettevõtete ja tehnovõrkude valdajate vahel. GeoVeeb võimaldab arhiveeritud geodeetiliste mõõdistuste infoga tutvumist, uute esitatud geodeetiliste tööde arhiveerimist ning mõõdistustööde lähte info väljastamist maamõõdu ettevõtetele.

Järgnevalt on kirjeldatud tööprotsess, mis võimaldab:
1.Maamõõduettevõttel kasutada GeoVeeb’is sisalduvaid andmeid, algatada ning esitada uusi mõõdistustöid.
2.Linnavalitsusel registreerida esitatud töid, hallata ja vajadusel redigeerida Tallinna linna territooriumil olevate polügonomeetriapunktide ja reeperite andmebaasi.

Kursiivis esitatud toiminguid ei teostata käesoleva GeoVeeb’i tarkvara abil, vaid on siinkohal kirjas selleks, et protsessi paremini mõista.

1.2 Toimingud

toiming

teostaja

· olemasoleva mõõdistusinfoga tutvumine mõõdistusfirma
· uue mõõdistustaotluse algatamine ja mõõdistusala määratleminemõõdistusfirma
· mõõdistusloa väljastamine või taotluse tagasilükkaminemõõdistusfirma
· mõõdistustööde teostaminemõõdistusfirma
· mõõdistuse toimiku ja mõõdistusfaili esitamine linnavalitsuselemõõdistusfirma
· mõõdistuse toimiku ja faili läbivaataminelinnavalitsus
· mõõdistuse kinnitamine ja arhiveeriminelinnavalitsus
Vajadusel:
· mõõdistuse tagasilükkamine mõõdistusfirmale puuduste kõrvaldamisekslinnavalitsus
· korrigeeritud mõõdistuse toimiku ja mõõdistusfaili esitamine linnavalitsuselemõõdistusfirma

II Töö programmiga

2.1 Juurdepääs Andmebaasile

Juurdepääs linna geomõõdistuste andmebaasile toimub aadressil: https://geo.tallinn.ee/geo_tln/index.php
Andmebaasi kasutamine eeldab eelnevat maamõõduettevõtte poolt määratud konkretsete kasutajate registreerumist Tallinna Linnavalitsuses.
Kuni märgitud kuupäevani toimub juurdepääes kasutaja poolt määratud parooli ja kasutajanime alusel.
Kasutajal on võimalus vahetada oma parool, täites väljad:
vana parool - parool, millega kasutaja programmi sisenes.
· uus parool - soovitud uus parool.
· uus parool teist korda - kinnitamaks, et uus parool on kasutajal õigesti sisestatud.

2.2 Nõuded kasutaja arvutile

· veebilehitseja olemasolu (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
· veebilehitsejale installeeritud Adobe Flash Player 9 tugi
· "küpsiste" (cookies) lubamine veebilehitsejal

III Geomõõdistuste infosüsteemi struktuur.

3.1 Mõõdistused

3.1.1 Mõõdistuste staatused:

Programmi sisse kantud mõõdistuskirjed on staatuse alusel jaotatud järgmiselt:

· taotlused - kasutaja saab mõõdistustööd algatada esitades Linnavalitsusele mõõdistustaotluse. Taotlust esitama asudes tuleb määrata mõõdistusega seotud üldinfo ja planeeritav mõõdistustööde ala kaardil. Uue taotluse salvestamisel esitatakse mõõdistuse loa taotlus Linnavalitsusele.

NB!!! Kuni Linnavalitsuse poolt andmete läbivaatamiseni ja taotluse alusel loa väljastamise või loa väljastamisest keeldumiseni ei ole võimalik taotluse esitajal mõõdistuskirje andmeid muuta.

NB!!! kontrollmõõdistustele ja teostusmõõdistustele väljastab programm loa automaatselt peale taotluse esitamist ning ametniku poolset otsust oodata ei ole vaja.

Taotluse tunnuvärviks on beezh.

· load - Peale mõõdistusloa väljastamist on mõõdistajal võimalik mõõdistuskirje andmeid uuesti muuta ja lisada mõõdistusfaile. Mõõdistusluba on võimalik ka välja trükkida mõõdistuskirjel oleva nupu 'prindi mõõdistusluba' abil.

NB!!! mõõdistusloa väljastamisel võib Linnavalitsus esitada mõõdistustöödele omapoolseid erinõudeid. Linnavalitsuse poolsed erinõuded on näha mõõdistusloa trükivormil või mõõdistuskirje vastavas lahtris.

Peale mõõdistustööde teostamist saab mõõdistaja üles laadida mõõdistusfaili(d). Mõõdistusfailide esitamise järel liigub mõõdistus uude staatusesse - 'esitatud'

Mõõdistusloaga mõõdistuse tunnuvärviks on heleroheline.

· esitatud - mõõdistused, mis on esitanud Linnavalitsusele kontrollimiseks ja arhiveerimiseks.

Esitatud mõõdistuse tunnuvärviks on sinine.

· tagasi lükatud - mõõdistused, millel Linnavalitsuse töötaja on leidnud vigu ning mida tuleb korrigeerida.

Tagasi lükatud mõõdistuste tunnusvärviks on punane.

· registreeritud - mõõdistused, mis on Linnavalitsuse töötaja poolt vastu võetud, kontrollitud ning arhiveeritud. Registreeritud töödele on võimalik Linnavalitsuse ametnikul juurde lisada kaevamislubadega seonduvat iformatsiooni ja kaevamistööde alasse jäävate ohus polügonomeetriapunktide andmeid.

Registreeritud mõõdistuste tunnusvärviks on roheline.

· tühistatud - mõõdistused, mis on Linnavalitsusele esitatud, on korrektsed, kuid pole ühel või teisel põhjusel arhiveeritud. ( nt töö on topelt esitatud jne.)

NB!!! Tühistatud mõõdistuste alla liigub ka Linnavalituse poolt tagasilükatud mõõdistusluba.

Tühistatud mõõdistuste tunnusvärviks on hall.

Mõõdistuste lehitsemine

Mõõdistuste nimekirjad on jaotatud staatuse alusel ning klikkides staatuse nimetusel kuvatakse kasutajale vastava staatusega mõõdistused.
Mõõdistuste nimekirjas on esitatud info:
· mõõdistuse staatuse tunnusvärv
· mõõdistuse nimi
· mõõdistusfirma nimi
· möödistusfirma töö number
· linnavalitsuse kausta number
· viimase staatuse tekkimise kuupäev

Mõõdistuse nimekirja on võimalik sorteerida klikkides nimekirja tulpade päises olevate pealkirjadel. Teiskordne klikkimine samal tulba pealkirjal reastab nimekirja tagurpidi. Vaikimisi järjestus on viimase staatuse tekkimise kuupäeva järgi.
Mõõdistused kuvatakse 50 kaupa, lehekülgi saab vahetada lehitsusnimekirja päises ja jaluses olevate linkide abil (Nt: lehekülg 1 2 3 4). Parajasti aktiivne lehekülg kuvatakse paksus kirjas ja hallil taustal.


3.1.2 Uue mõõdistuse lisamine ja algandmete laadimine.

Uue mõõdistuse lisamiseks tuleb klikkida põhimenüü vasakus ääres olevale lingile "uus mõõdistus".
· muutmiseks tuleb klikkida Mõõdistuste nimekirjas "algatatud mõõdistused" mõõdistuse nimel.
Muuta saab ainult algatatud mõõdistuse tekstilist sisu, mõõdistuse ala lukustub automaatselt pärast esmakordset asukoha määramist, asukohta saab uuesti muuta ainult kooskõlas Tallinna LV Linnaplaneerimisametiga.

NB!!! Uue mõõdistuse salvestamine tähendab ühtlasi ka mõõdistusaotluse esitamist Tallinna Linnavalitsusele. Salvestamise järgselt mõõdistuskirje andmeid enam muuta ei saa kuni mõõdistusloa väljastamiseni LV poolt.

3.1.2.1 Mõõdistuse üldinfo

Mõõdistuse üldinfo koosneb järgmistest andmetest:
· mõõdistustöö tellija nimi - märkida tuleb füüsilise- või juriidilise isiku täispikk nimetus.
· firma nimi - täidetakse automaatselt kasutajaga seotud firma nimega
· mõõdistuse nimi* - täidetakse võimalikult täpselt, et määratleda töö iseloomu.
· töö number* - mõõdistusettevõtte poolt määratud unikaalne number.
· mõõdistuse tüüp - mõõdistusega seotud tüübid peavad olema märgitud kastikeses.
· eriuuring - uuringu tüübid peavad olema märgitud kastukeses.
· asukoht kaardil* - täpsem seletus allpool.
· sellele alale jäävad mõõdistusfailid - täpsem seletus allpool.
· töö alguskuupäev*
· töö lõppkuupäev*
· kaevamised**: märgitakse täiendava infona - objekti aadress ja töö sisu
  · kaevamistööde tellija
  · kaevamistööde teostaja
  · kaevetööde toimumise aeg.
· ohus polügonomeetria punktid** - märgitakse kaevetööde ulatusse jäävad polügonomeetria punktid, mis võiv kaevetööde kõigus ohustatud olla.
Valitud punkti juures on kirjas selle number, link kaardile. Punkte on võimalik kustustatada nupuga "eemalda".
Punktide lisamiseks (ainult Tallinna LV Linnaplaneerimisamet) tuleb valida punkt rippmenüüst numbri alusel. Rippmenüüst vasakule jääv tekstiväli on abistamaks punktide seast sobiva leidmist. Tekstiväljale numbrit kirjutades valitakse rippmenüüst aktiivseks tekstiväljale kirjutatuga sarnaseima numbriga punkt. Punkt lisatakse nupuga "lisa". NB! Seotakse punkt, mis on valitud rippmenüüst, mitte see, mille number on kirjutatud tekstiväljale.
· Koondplaani kantud - LV ametnik-arhivaar täidab kuupäeva, millal selle mõõdistustööga seotud andmed lisati linna koondplaani.


· Tellijapoolsed erinõuded - mõõdistaja peab siia märkima mõõdistustöö tellija poolt tööle seatud erinõuded.


· Tallinna Linnaplaneerimise Ameti erinõuded - LV ametnik märgib siia LPA poolt tööle seatud erinõuded.

* peab olema täidetud selleks, et oleks võimalik tööd esitada.
** Andmed sisestatakse ainult Tallinna LV ametniku poolt.

3.1.2.2 Mõõdistusfailid

Selleks, et mõõdistusfaili oleks võimalik mõõdistusinfole lisada, tuleb kõigepealt täita mõõdistuse üldiinfo ning see esmakordselt salvestada (esimese salvestusega kantakse mõõdistus "algatatute" hulka).
Faili lisamiseks tuleb alajaotuses "mõõdistusfailid" valida oma arvutist fail (nupuga "Browse") ning laadida see serverile (nupuga "lisa fail"). Järgnevalt on võimalik seda faili vaadata (klikkides faili nimel) või kustutada (nupuga "kustuta").

NB!!! Mõõdistusfailide alla võib mõõdistusloa väljastaja lisada ka faile mõõdistaja jaoks. Näiteks uuendatud tüki aluskaardist.

3.1.2.2.1 Mõõdistusfailide automaatne kontroll

Mõõdistuste infosüsteemile on lisatud kontrollerteenus mõõdistusfailide Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale vastavuse kontrollimiseks.

Faili eelkontroll.

Mõõdistufaili on võimalik kontrollida enne selle süsteemi lisamist. Selleks valige programmi menüüst punkt 'faili kontroll' ja täitke järgnevalt avanevas aknas nõutud infoväljad:

Peale nupule 'Kontrolli faili' vajutamist laeb tarkvara mõõdistusfaili, kontrollib selle vastavust nõuetele ning esitab kasutajale teate kontrolli tulemuste kohta. Juhul kui fail ei vasta nõuetele, lisatakse vastavasisulisele teatele juurde ka lingid vigastele/probleemsetele elementidele, mis failis esinesid.

Faili kontroll enne esitamist.

Süsteem lubab nüüdsest esitada ainult kontrollitud faile. Peale faili lisamist mõõdistusele tuleb kotrollimiseks vajutada salvestatud mõõdistusfaili kõrval olevale nupule 'Kontrolli'.

Edasine toimub vastavalt eelmises punktis kirjeldatule.

Erinevuseks on see, et mõõdistusfaili kontrolli tulemus salvestatakse mõõdistusfaili info juurde ning jääb sinna edaspidi nähtavaks.

Peale faili kontrollimist tuleb mõõdistuse aknasse tagasi liikumiseks vajutada nupule 'Tagasi'.
Juhul kui kontroll ei õnnestunud, võib kasutaja probleemse faili süsteemist kustutada, teha oma arvutis mõõdistusele vajalikud parandused ja laadida faili uuesti.

Esialgu lubab süsteem esitada ka faile, mille kontrollimisel on leitud vigu. Faili lõplik tagasilükkamine või vastuvõtmine jääb LV ametniku otsustada.3.1.2.3 Mõõdistuse kalender

Kalender näitab vastava mõõdistusega seotud staatusemuudatuse toimingud. Kalendri nimekirjas on kuvatud järgmine info:
· kasutaja - inimene, kes vastava staatusemuudatuse tegi
· toiming - staatus
kui staatuseks on "tagasi lükatud", siis klikkides lingil "(kommentaar)", näidatakse kasutajale
linnavalitsuse poolt nimetatud tagasilükkamise põhjust.

· aeg - staatusemuudatuse kuupäev ja täpne kellaaeg.

Mõõdistustööd saab esitada alles siis kui on täidetud mõlemas punktis 3.2.1 ja 3.2.2 esitatud veerud ja lisatud mõõdistusfail.Mõõdistuse esitamiseks tuleb vajutada nuppu "esita". Kui seda ei ole võimalik teha, näidatakse kasutajale nimekirja täitmata jäätud väljadest.

3.2 Polügonomeetria punktid ja reeperid

Polügonomeetria punktide ja reeperite lehitsemiseks tuleb valida põhimenüüst "punktid"

Punktide nimekiri

Punktide lehitsemise nimekirjas on antud järgnev info:
Lisa uus punkt - olemasolevate punktide redigeerimiseks, piltide lisamiseks ja paranduste sisseviimiseks. Andmeid saab muuta ainult Tallinna LV ametnik. Olemasolevad punktid - Tallinna LV andmetel põhinev polügonomeetria punktide ja reeperite loetelu koos täpsustava asukoha piltidega.

Olemasolevate punktide loetelu sisaldab:
· järjekorranumber nimekirjas
· punkti number
· tüüp - punkt või reeper
· pilt - täpsustav pilt punkti asukohast

Punkti info vaatamiseks tuleb klikkida punkti numbril lehitsusnimekirjas.

3.3 Kaardivorm

Kaardivorm koos menüüga vormi ülaservas avaneb automaatselt, kui kasutaja on programmi sisse loginud.Kaardivormi ülaservas on tööriistariba, mis näitab milline kaardimooduli funktsioon on hetkel sisselükitatud (vastav nupp on värvitud punaseks).


Vasakult lugema asudes on funktsioonid järgmised:

Algvaade – kuvab kaardi nii nagu ta oli programmi avamise hetkel.

Eelmine vaade – läheb tagasi eelmisele kaardivaatele.

Suurendamine – hiireklõps kaardil suurendab kaarti 2x, hiire drag kaardil joonistab suurendusala, mille suurus määrab uue kaardivaate sisu. Suurendamine ja vähendamine töötab ka hiire scrollwheeliga.

Vähendamine – hiireklõps kaardil vähendab kaarti 2x. Suurendamine ja vähendamine töötab ka hiire scrollwheeliga.

Nihutamine - võimaldab kaarti hiirega edasi lohistada, et leida uus kaardivaade.
Kaarti saab nihutada ka aktiivset tööriistariba nuppu muutmata hoides all -klahvi ja kasutades hiirt.

Infopäring kaardilt – hiireklõps kaardil avab uue akna, milles on valitud piirkonda jäänud kaardiobjektide info.Kui valitud alasse jäi mitu objekti, siis näidatakse need kõik infoaknas välja. Samuti eristatakse need objektid kaardil. Aktiivne infoakna objekt värvitakse kaardil siniseks ja tema servad punakseks, ülejäänud infoaknas olevad objektid vävitakse roheliseks. Kui infoakna aktiivset kirjet muuta, siis muutub ka aktiivne objekt kaardil. Niimoodi on võimalik teineteise peal paiknevatest erinevatest objektidest õige välja valida. Infoakna nupp ‘Ava’ avab aktiivse kaardiobjekti kohta lisainfo akna.

Mõõtmine kaardil – avab ekraani allservas mõõdiku akna ning lülitab kaardi mõõtmisreziimi. Sama funktsiooni kasutatakse ka kaardifiltrite piirkondade defineerimiseks ning objektide joonistamiseks kaardile. Juhul kui kasutaja mõõdab/sisestab keerukamat objekti, siis võib mõõdiku töö ajal valida hiirega tööriistaribalt mõne teise kaardi ümberpaigutamise funktsiooni, liikuda uude kohta kaardil ja seejärel jätkata pooleliolevat tööd mõõdikuga vajutades uuesti ‘Mõõtmine kaardil’ nupule.

Ikooniaken – avab kaardi paremas ülanurgas ikooniakna, milles kasutajal on võimalik näha kus paikneb tema hetkel näha olev kaardivaade kogu Eesti suhtes.

Aadressotsing – avab akna aadressotsingu jaoks.


Trükk – võimaldab aktiivset hetkel nähaolevat kaardipilti trükkida. Avab eraldi akna, kus lisaks kaardipildile on võimalik lisada enne trükki ka trükitavale lehele päise ja jaluse tekst ja pealkiri.

Kihtide aken – avab kaardikihtide akna:


Lülitage soovitud kihid sisse/välja ning seejärel vajutage nupule 'Värskenda kaarti', et muudatused kaardile kuvataks.

Kaardikihtide aknas saab vahetada aluskaarte ja sisse/välja lülitada vektorkihte. Tuleks tähele panna, et aluskaardikihte on võimalik korraga sisse lülitada mitu ja sellisel juhul jäävad need kergelt üksteisest läbi kumama võimaldades aluskaarte omavahel kombineerida. Samas teeb sellline aluskaartide kombineerimine kaardimooduli töö aeglasemaks ja seda tuleks üldiselt kasutada ainult siis kui seda on tõesti täiendava info saamiseks vaja.

Kustutamine – kustutab hetkel kuvatud aktiivsete objektide vektorinfo kaardilt. Seda nuppu võib julgelt vajutada, kuna ta kustutab objektide eristuse kaardil ega kustuta tegelikult ühtegi objekti ennast andmebaasist.

Skaalariba – näitab millises suurendusastmes on kaart hetkel kõigi võimalike suurendusastmete suhtes. Võimaldab vastaval ribal klikates liiguda kiiremini kaardiga valitud suurendusastmele – säilitades nähtava kaardiala keskpunkti asukoha.


Aluskaardi legend

Aluskaardi legend avaneb kaardiakna all paremas nurgas oleva lingi 'kaardilegend' klikkimisel. Legend avatakse eraldi hüpikaknasse või tab-i olenevalt kasutatavast internetilehitsejast.


3.3.2 Määratud alasse jäävate teiste mõõdistusfailide info.

Olles määranud algatatud mõõdistuse üldinfo juures mõõdistatava ala, on võimalik leida selle alaga kattuvad varasemalt teostatud mõõdistused, vajutades nuppu "sellele alale jäävad mõõdistusfailid".Avatavas aknas esitatakse järgnev info:
· alaga kattuvad krundipirid - peale klikkides pakutakse võimalust salvestada krundipiiride info *.DAT faili kujul.
· mõõdistuse nimi - klikkides nimel avatakse kaardiaken kus näidatakse ära registreeritud mõõdistusala kattuvus uue algatatud mõõdistusalaga.
· teostaja - mõõdistustöid teostanud firma nimetus.
· kaust - unikaalne ariivi number, mille määrab Tallinna LV Linnaplaneerimisamet.
· kinnitamise kuupäev - mõõdistustöö Tallinna LV Linnaplaneerimisametis registreerimise kuupäev.
· fail - digitaalfail

Mõõdistusfailide laadimiseks arvutisse on kaks võimalust:
· valides faile ükshaaval - klikkides faili nimel
· valides mitu faili korraga – märkides failid rea lõpus oleva kastikesega ning vajutades nimekirja lõpus olevat nuppu "lae valitud failid"

Mõlema toimingu järgselt pakutakse kasutajale võimalus salvestada või avada soovitud fail(id) oma arvutis.

Tagasiside (@)

Tagasisidet OÜ Tarkvarastuudiole on soovitav saata ainult siis, kui kasutaja on märganud programmi töös tõrkeid või soovib lisainformatsiooni programmi funktsionaalsuse kohta muudatustest ja ettepanekutest tuleb teavitada ka Tallinna LV Linnaplaneerimisametit.

Logi välja

Klikkides põhimenüüs lingil "logi välja", suletakse programm kasutaja jaoks.